(1)
นันทะศรี ว.; ชัยชมชื่น ส. . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการสร้างคลังความคิดเชิงบวก เพื่อส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล. edupsu 2022, 33, 140-155.