(1)
แก้วแก้วปาน ว. การศึกษาการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. edupsu 2022, 33, 111-125.