(1)
แลฮะ ม.; เลาหวิริยานนท์ ช. . ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงและผู้เรียนที่ด้อยความสามารถทางภาษา. edupsu 2022, 33, 45-64.