(1)
สหะวิริยะ ก.; กั้งแฮ ษ. . ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย. edupsu 2022, 33, 26-44.