(1)
เกิดทิพย์ ช.; ใบหมัด ส. ค่านิยมการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา. edupsu 2021, 32, 158-174.