(1)
ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ศ. .; เปียกบุตร ป. การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. edupsu 2021, 32, 147-161.