(1)
หะยีหามะ ส.; วงศ์แดง ม. .; ล่านุ้ย ก. . การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. edupsu 2021, 32, 175-186.