(1)
ทองศรี ป.; ล่าหับ ร. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา. edupsu 2021, 32, 162-174.