(1)
สุขใจรุ่งวัฒนา ท.; สุพรรโณภาพ พ. . แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. edupsu 2021, 32, 103-115.