(1)
เจริญสุข ส.; ตันติหาชัย ก. . การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในช่วงระยะเวลาการฝึกงาน. edupsu 2021, 32, 86-102.