(1)
สุนทรกลัมพ์ ภ. .; ชำนาญณรงค์ ช.; จันทร์เกษร อ. การเปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ. edupsu 2021, 32, 59-70.