(1)
บุณยรัตพันธุ์ พ. .; พานิชย์ผลินไชย เ. .; สุกใส พ. .; กวยเงิน บ.; โกมลกิตติ์ เ. . รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี. edupsu 2021, 32, 27-42.