(1)
โกมารทัต ส. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0. edupsu 2021, 32, 83-93.