(1)
พรหมแก้ว ส.; สังข์ทอง เ.; เกิดทิพย์ ช.; เชิงเชาว์ ช. . การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย. edupsu 2020, 31, 199-212.