(1)
หนูชู ป.; ทองเอม อ.; โกมารทัต ส. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์และการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. edupsu 2021, 32, 24-38.