(1)
พัวพัน น.; กิจเกื้อกูล ส. แนวทางการใช้ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์. edupsu 2021, 32, 17-26.