(1)
สะลิมิง ก.; เกิดทิพย์ ช. การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา. edupsu 2020, 30, 171-183.