(1)
สังขพันธ์ เ. .; บุญปราการ เ. .; เชิงเชาว์ ช. .; จันทวงศ์ อ.; ลิ้มโยธิน ป. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. edupsu 2020, 31, 88-103.