(1)
สังขพันธ์เ.; บุญปราการเ.; เชิงเชาว์ช.; จันทวงศ์อ.; ลิ้มโยธินป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. edupsu 2020, 31, 88-103.