(1)
สำเภาแก้ว ฉ.; เกิดทิพย์ ช. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. edupsu 2019, 30, 177-185.