(1)
ศิริมุสิกะ ก.; ชิณศรี ศ. การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้. edupsu 2019, 30, 14-27.