(1)
มามะ โ.; เนียมเทศ ว.; สังข์ทอง เ. การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้). edupsu 2019, 29, 138-148.