[1]
จิตสุภา จ., เอี่ยมเสน ส., ปิ่นจินดา พ. และ กี่สุขพันธ์ เ. 2021. แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 32, 3 (ธ.ค. 2021), 1–16.