[1]
เทพยากุล ฤ. 2022. องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 33, 1 (เม.ย. 2022), 197–211.