[1]
บุณยรัตพันธุ์ พ. , พานิชย์ผลินไชย เ. , สุกใส พ. , กวยเงิน บ. และ โกมลกิตติ์ เ. 2021. รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 32, 3 (ธ.ค. 2021), 27–42.