[1]
พรหมแก้ว ส., สังข์ทอง เ., เกิดทิพย์ ช. และ เชิงเชาว์ ช. 2020. การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 31, 3 (ธ.ค. 2020), 199–212.