[1]
สังขพันธ์ เ. , บุญปราการ เ. , เชิงเชาว์ ช. , จันทวงศ์ อ. และ ลิ้มโยธิน ป. 2020. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 31, 3 (ธ.ค. 2020), 88–103.