[1]
สังขพันธ์เ., บุญปราการเ., เชิงเชาว์ช., จันทวงศ์อ. และ ลิ้มโยธินป. 2020. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 31, 3 (ธ.ค. 2020), 88-103.