[1]
ศิริมุสิกะ ก. และ ชิณศรี ศ. 2019. การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 30, 2 (ก.ย. 2019), 14–27.