[1]
มามะ โ., เนียมเทศ ว. และ สังข์ทอง เ. 2019. การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 29, 3 (เม.ย. 2019), 138–148.