กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ในรายวิชาสัจธรรมนำชีวิตสำหรับครู เพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล