วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) ได้ออกเผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/issue/view/16763

 

ขอขอบคุณที่ติดตามวารสารของเรา

กองบรรณาธิการวารสาร