ตามที่ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศปิดรับบทความตั้งแต่เดือนกันยายน -  31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากวารสารมีบทความรอตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก (คิวตีพิมพ์ถึงฉบับที่ 2 ปี 2565) ไปแล้ว นั้น 

     ในการนี้ วารสารศึกษาศาสตร์ฯ จึงขอเลื่อนการเปิดรับบทความใหม่จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยกองบรรณาธิการวารสารต้องการพัฒนาคุณภาพของบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารให้มากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดทำต้นฉบับบทความ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการบทความในเว็บไซต์

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ให้ความสนใจส่งบทความมาพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล tif.jeeranan@gmail.com