ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ขั้นตอนการส่งบทความและชําระค่าใช้จ่าย(ผู้เขียน)
1. ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo2 (วารสารครุพิบูล) (คู่มือการสมัครและส่งบทความในระบบ)
2. ผู้เขียนติดต่อผู้ช่วยบรรณาธิการ(ผู้ประสานงาน โทร 093-2817284)แจ้งหลังจากส่งบทความแล้ว
3. ผู้เขียนโอนเงินหลังจากที่ผู้ประสานงานแจ้งให้โอนเท่านั้น 
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่บัญชี 660-023699-3
4. ส่งหลักฐานการโอน พร้อมแบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ มายัง ID LINE: boom2932
(พร้อมทั้งโทรประสานผู้ช่วยบรรณาธิการ)

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอบทความและรายการตรวจสอบบทความ ได้ที่ แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ