กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทความเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (The Development of Indicators for Local Development Roles of Phetchaburi Rajabhat University) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy