1.
ชาติประเสริฐนร. ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน. TJEAS [Internet]. 2021Jun.14 [cited 2022Jan.17];25(1):103-20. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695