ชาติประเสริฐ นภดล รศ.ดร. “ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน”. Thai Journal of East Asian Studies 25, no. 1 (June 14, 2021): 103–120. Accessed August 8, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695.