ชาติประเสริฐ น. ร. “ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน”. Thai Journal of East Asian Studies, vol. 25, no. 1, June 2021, pp. 103-20, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695.