[1]
ชาติประเสริฐ น. ร., “ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน”, TJEAS, vol. 25, no. 1, pp. 103–120, Jun. 2021.