ชาติประเสริฐ น. ร. (2021) “ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน”, Thai Journal of East Asian Studies, 25(1), pp. 103–120. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695 (Accessed: 8 August 2022).