ชาติประเสริฐ นภดล รศ.ดร. 2021. “ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน”. Thai Journal of East Asian Studies 25 (1):103-20. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695.