ชาติประเสริฐ น. ร. ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน. Thai Journal of East Asian Studies, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 103–120, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695. Acesso em: 8 aug. 2022.