ชาติประเสริฐน. ร. ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน. Thai Journal of East Asian Studies, v. 25, n. 1, p. 103-120, 14 Jun. 2021.