ชาติประเสริฐ น. ร. (2021). ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน. Thai Journal of East Asian Studies, 25(1), 103–120. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695