[1]
ชาติประเสริฐน.ร. 2021. ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน. Thai Journal of East Asian Studies. 25, 1 (Jun. 2021), 103-120.