กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฏาคม - ธันวาคม 2021 Download Download PDF