วารสารวิชาการ

            วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิจารณ์หนังสือ  (Book review) 
และบทความวิชาการ (Academic articles) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราค่าตีพิมพ์ 3500 บาท/บทความ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2023

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-19

ส่วนหน้าและสารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดูทุกฉบับ