เรียน  แจ้งผู้สนใจเผยแพร่บทความ

เนื่องด้วยวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเป็นจำนวนมาก ทางกองฯ วารสารวิชาการ จึงขอปิดรับบทความของฉบับปี พ.ศ. 2564 และจะเปิดรับบทความฉบับถัดไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
กองฯวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2021

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

บรรณาธิการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้จัดทำ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำแนะนำเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AN ASSESSMENT SERVICE QUALITY OF THAI TRADITIONAL MASSAGE CUSTOMER IN THE SITUATION OF THE COVID-19: AN EMPIRICAL ANALYSIS

Ekapon Sangsri, นาย แสงศรี, Auttakorn Chattukul, Kattiya Chadchavalpanichaya, Panjamaporn Pholkerd, Athitaya Lavong

109-130

ดูเล่มทุกฉบับ