วารสารวิชาการ มรภ.บุรีรัมย์  ISSN (Print) : 2697-5661  ISSN (Online) : 2697-4894  จำนวนฉบับ : ปีละ 2 ฉบับ  (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)  ภาษา : ไทย,อังกฤษ  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ : ไม่มี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฏาคม - ธันวาคม 2020

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-11

บรรณาธิการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้จัดทำ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำแนะนำเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดูเล่มทุกฉบับ