กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คณะผู้จัดทำวารสารวิชาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF