1.
เข็มทองจ, อมตาริยกุลว, คุณากรพิทักษ์ป. The Superleadership of School Administrators Affecting the High Performance Organizations Under the Secondary Educational Service Area. J.Grad Res [Internet]. 2019Jun.29 [cited 2021Sep.28];10(1):97-113. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/168749