1.
พันธุวัฒน์ป, หมื่นแจ่มส, ประเสริฐพันธุ์ส. The Development of Student Screening Program of Phrao Wittayakom School, Chiang Mai Province. J.Grad Res [Internet]. 2018Jun.27 [cited 2020Jun.4];9(1):167-81. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/130925