1.
ไชยยาส, ฟูแสงส, อุทธโยธาส, หมื่นแจ่มส. The Development Model for Integrated Education Management with Community Way of Shan in Chiang Mai Province. J.Grad Res [Internet]. 2017Dec.26 [cited 2020Jul.13];8(2):37-0. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/107121